دروس مهندسی ژئوتکنیک

ژئوتکنیک لرزه‌ای (فارسی، انگلیسی)
سدهای خاکی و پروژه (فارسی، انگلیسی)
بهسازی زمین (فارسی، انگلیسی)
دینامیک خاک (فارسی، انگلیسی)
روش های عددی پیشرفته در ژئومکانیک (فارسی، انگلیسی)
روش های عددی در مهندسی ژئوتکنیک (فارسی، انگلیسی)
زمین شناسی مهندسی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
ژئوتکنیک زیست محیطی (فارسی، انگلیسی)
کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک پیشرفته 1 (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک پیشرفته 2 (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک های غیراشباع (فارسی، انگلیسی)
مکانیک سنگ (فارسی، انگلیسی)
مهندسی پی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
مهندسی تونل (فارسی، انگلیسی)