معاونت‌های دانشکده مهندسی عمران

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده در راستای اهداف راهبردی دانشگاه تشکیل گردیده است. این اهداف شامل سرآمدی در پژوهش و توسعه فناوری و کارآفرینی در کشور و اثربخشی اجتماعی و شاخص بودن در سطح بین‌المللی میباشند. معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل دانشکده در جهت اجرایی کردن این اهداف در سطح دانشکده‌ فعالیت مینماید.

معاونت تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی

معاونت دانشجویی


شروع به فعالیت انجمن علمی عمران شریف به سال 1369 بازمی‌گردد و از این حیث قدیمیترین تشکل دانشجویی است که در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی فعالیت می‌نماید. ساختار این انجمن به این شرح است که 1-3 سردبیر در راس هرم تصمیم‌گیری آن قرار دارند و سایر اعضای این مجله در چند بخش به فعالیت می پردازند.