جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سال 1401 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال 1401 میرساند جلسه معارفه عمومی این دانشجویان در روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 از ساعت 16:30 تا 17:00 در اتاق https://vc.sharif.edu/ch/shafahi (غیرحضوری) دانشکده عمران با حضور معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت آشنایی با دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده تشکیل خواهد شد. در ادامه جلسه معارفه تخصصی تر گروه های آموزشی با حضور مدیران محترم آن گروه ها در محل های بشرح زیر در رابطه با امور ثبت نام و انتخاب واحد از ساعت 17:00 الی 17:30 انجام خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1401 در جلسه الزامی میباشد.

 
معاونت تحصیلات تکمیلی یکشنبه 1401/06/20 16:30 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/shafahi دکتر یوسف شفاهی
گروه مهندسی ژئوتکنیک یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/smhaeri دکتر سید محسن حائری
گروه مهندسی سازه یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/khaloo دکتر علیرضا خالو
گروه مهندسی زلزله یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/toufigh دکتر وهب توفیق
گروه مهندسی سازه های هیدرولیکی یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/raie دکتر محمد راعی
گروه مهندسی آب و محیط زیست یکشنبه 1401/06/20 17:00 _ 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/jamali دکتر میرمصدق جمالی
گروه مهندسی راه و ترابری و حمل و نقل  یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/nassiri دکتر حبیب اله نصیری
گروه مهندسی مدیریت ساخت یکشنبه 1401/06/20 17:00 - 17:30 https://vc.sharif.edu/ch/alvanchi دکتر امین الوانچی

 

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

 

 

ردیف عنوان نام شماره تماس
1 ریاست محترم دانشکده دکتر علی بخشی  66164201-2
2 معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر یوسف شفاهی 66164246
3 معاون محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده دکتر عمار صفایی 66164232
4 معاون محترم پژوهشی دانشکده دکتر همایون استکانچی 66164212
5 معاون محترم دانشجویی دانش دکتر وهب توفیق 66164231
6 مسئول وبسایت دانشکده دکتر زهرا امینی 66164203
7 سرپرست سایت دانشکده دکتر مجتبی محصولی 66164217
8 مدیر محترم گروه سازه دکتر علی رضا خالو 66164211
9 مدیر محترم گروه زلزله دکتر وهب توفیق 66164231
10 مدیر محترم گروه آب و محیط زیست دکتر میر مصدق جمالی 66164215
11 مدیر محترم گروه سازه های هیدرولیکی دکتر محمد راعی 66164203
12 مدیر محترم گروه راه و ترابری و حمل ونقل دکتر حبیب اله نصیری 66164248
13 مدیر محترم گروه ژئوتکنیک دکتر محسن حائری 66164230
14 مدیر محترم گروه مدیریت ساخت دکتر امین الوانچی 66164221