محمدعلی قناد

استاد

کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران 1988

کارشناسی ارشد: مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران 1991

دکتری: مهندسی سازه دانشگاه ناگویا، ناگویا، ژاپن 1998

ایمیل: ghannad@sharif.edu

تلفن تماس:  4210-6616 (021)

شماره اتاق:512

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~ghannad/

برهمکنش دینامیکی خاک و سازه

مهندسی زلزله

آسیب پذیری لرزه ای سازه های بنایی و خشتی

طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد

دینامیک سازه و کنترل ارتعاش

دانلود

عبدالرضا جغتائی

دانشیار

ایمیل: joghatae@sharif.edu

دانلود

مهدی احمدی‌زاده

استادیار

کارشناسی: مهندسی عمران 2001

کارشناسی ارشد: مهندسی سازه 2004

کارشناسی ارشد: مهندسی سازه و زلزله 2007

دکتری: مهندسی سازه و زلزله 2008

ایمیل: ahmadizadeh@sharif.edu

تلفن تماس: 4241-6616 (021)

شماره اتاق: 418

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~ahmadizadeh/

دوره همکاری: مهر 1388 تا تیر 1394

دینامیک سازه

روش های تجربی در مهندسی سازه و زلزله - شبیه سازی ترکیبی

کنترل سازه و نظارت بر سلامت

دانلود