قوانین، فرم ها و آئین نامه ها

دانشجویان گرامی برای کلیه درخواست های مرتبط دیگر که فرم های مربوط به آنها در سایت موجود نیست از طریق سامانه آموزش edu.sharif.edu درخواست خود را از طریق منوی مربوطه (تحصیلات تکمیلی یا خدمات آموزشی) ثبت و ارسال کنند.

فرم های مقطع کارشناسی