دستاوردها و افتخارات دانشکده

بیش از دو هزار نفر دانش آموخته رشته مهندسی عمران