دفتر تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف و اطلاعات تماس :

این دفتر در طبقه سوم دانشکده مهندسی عمران اتاق 306 واقع گردیده است. سرکار خانم مریم رحیمی مسئول این دفتر بوده و زیر نظر معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده فعالیت می‌نماید. اهم وظایف این دفتر عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات معارفه دانشجویان جدید دوره‌های کارشناسی‌ارشد برای آشنائی آنها با اساتید گروه‌های آموزشی ذیربط و ضوابط تحصیلات تکمیلی دانشکده
 •  ارسال فایل الکترونیکی تعریف پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترا به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •  تخصیص دانشجویان کارشناسی‌ارشد به اساتید گروه‌های آموزشی برای انجام پایان‌نامه
 •  صدور مجوز دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد
 •  برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی‌ارشد
 •  برگزاری جلسات مصاحبه متقاضیان ورود به دوره‌های دکترای دانشکده
 •  صدور مجوز شرکت در امتحان جامع دانشجویان دکترا و برگزاری آن
 •  برگزاری جلسات دفاعیه پروپوزال، پیش‌دفاع و دفاع از رساله دانشجویان دکترا
 •  برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برای تصمیم‌گیری در خصوص امور آموزشی و تهیه و ارسال صورتجلسات مربوطه به مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده
 •  پیگیری امور آموزشی دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکترا و امور مالی معاونت
 • تخصیص اتاق کار و مطالعه به دانشجویان دکترا و پیگیری لازم برای تامین نیازهای تجهیزاتی این دانشجویان

تلفن تماس

66164204

ایمیل

civiltakmili@sharif.edu

دورنگار

66016504