سوالات متداول

مرخصی و انصراف


 • در چه صورت می توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟


  ج: کلیه دانشجویان در طول تحصیل مجاز به اخذ دو نیمسال مرخصی تحصیلی می باشند که زمان درخواست قبل از بازه حذف و اضافه می باشد و بعد از بازه حذف و اضافه باید در شورای آموزشی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

   

 • آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیل محاسبه می گردد؟


  ج: بله، فقط یک نیمسال مرخصی تحصیلی خواهران دانشجو بعلت زایمان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب نمی شد.

   

 • در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود؟

  ج: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.
 • دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود چه باید بکند؟


  ج: باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید و فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل صادر و دانشجو حق بازگشت به تحصیل را ندارد.

   

 • دامه تحصیل مجدد دانشجو منصرف از تحصیل چگونه است؟

  ج: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت در قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوطه است

واحدهای درسی و طول مدت درسی


 • حداکثر واحدی که در یک نیمسال دانشجو می تواند اخذ نماید. چند واحد است؟


  ج: در طول یک نیمسال دانشجو حداکثر می تواند 20 واحد اخذ نماید، در صورت مشروطی حد اکثر مجاز به اخذ 14 واحد است، در صورتیکه معدل کل دانشجو بالای 17 باشد می تواند تا 24 واحد اخذ نماید.

   

 • حداقل واحدی که دانشجو می تواند در یک نیمسال اخذ نماید چند واحد است؟


  ج: حداقل واحدها 12 واحد می باشد در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر حداقل 10 واحد می باشد.

   

 • شرایط تکدرس نمودن درس باقیمانده چگونه است؟

  ج: اگر دانشجویی فقط با یک درس نظری که قبلادراین درس افتاده باشد فارغ التحصیل شود زمانی که تمامی نمرات نامبرده اعلام شد با درخواست نامبرده جهت امتحان مجدددراین درس موافقت خواهدشد.
 • تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر چند واحد است؟


  ج: حداکثر 6 واحد درسی می باشد ویا اخذ همزمان کارآموزی با دوواحددرس عملی ویا سه واحد تئوری امکانپذیر می باشد.

   

 • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟


  ج: حداکثر سنوات مجاز طبق سال ورود می باشد *در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرانند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود. *ورودی سال 1390به قبل: 6سال یا 12ترم *ورودی سال 1391و1392 :5سال یا10ترم درمورد ورودی 1393به بعد تصمیم گیری خواهد شد .

انتقال


 • آیا انتقالی از دانشگاه به سایر دانشگاهها کشور و بالعکس امکانپذیر است؟


  ج: دانشجویانی که متقاضی انتقال به سایر دانشگاهها و بالعکس می باشند، در اواسط هر ترم درخواست بدهد درصورت احراز شرایط اقدام نماید.

   

 • آیا انتقال از دانشگاه شریف به سایر دانشگاه های شهر تهران امکانپذیر است؟


  ج: خیر

   

 • چه نمراتی از دانشجویان انتقالی مورد پذیرش قرار می گیرد؟

  ج: در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانیده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود(درصورت موافقت دانشکده ویادانشگاه ) که به صورت CR درکارنامه ثبت می شود .
 • در طول مدت تحصیل چند بار می توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟


  ج: انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

   


فراغت از تحصیل


 • مدارک مورد نیاز جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟

  ج: دارا بودن تائیدیه پیش دانشگاهی در پرونده،و وصول تطبیق واحد کارنامه از دانشکده یا گروه مربوطه، تسویه کلیه موارد ذکر شده در سیستم تسویه حساب ، ارائه اصل کارت دانشجویی، کپی شناسنامه و کارت ملی ، اصل تسویه بدهی و تصویر آن و 2 قطعه عکس

   

 • در طول تحصیل چند واحد باید گذرانید؟


  ج: دانشجو می بایست 140 واحد تا پایان تحصیلات مقطع کارشناسی بگذراند

   

 • حداکثر چند واحد می توان بیشتر از 140 واحد گذرانید؟

  ج: تا 7 واحد مازاد بر 140 بلامانع است( در صورتی که واحدهای مازاد منجر به سنوات اضافه نشود) در صورت گذرانیدن بیش از 7 واحد مازاد دانشجو موظف است شهریه آن را پرداخت نماید.

 • زمان و مدارک مورد نیاز مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصیلی را اعلام نمائید.؟

  ج: در صورت وارد شدن تمامی نمرات و اتمام واحدهای درسی با گرفتن کارنامه ازامورکارنامه آموزش کل ودفترچه تطبیق واحد و فرم احراز شرایط فارغ التحصیلی ir.sharif.civil://http درقسمت فرم ها مراجعه ومراحل فارغ تحصیلی رامطالعه نموده سپس برای فارغ التحصیلی اقدام نمایید .

   

 • تاریخ فراغت از تحصیل بر چه اساسی محاسبه می شود؟

  ج: تاریخ فارغ التحصیلی در پایان نیمسال اول 30/11 /نیمسال دوم 31/4/ می باشد.
 • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیلی کارشناسی چند می باشد؟

  ج: میانگین کل نمرات در پایان دوره تحصیلی حداقل 12 می باشد.

موارد مهم برای دانشجوی شاغل به تحصیل


 • آیا کارنامه دانشجویان مشغول به تحصیل بصورت لاتین رسمی و غیر رسمی جهت ارسال به دانشگاههای خارج از کشور صادر می گردد؟


  ج: بله، با پرداخت هزینه صدور کارنامه و ارائه اصل رسید آن فقط برای دانشجویان شاغل به تحصیل امکانپذیر است.

   

 • در چه صورت می توان تقاضای حذف پزشکی نمود؟


  ج: در صورت غیبت در امتحان، دانشجو موظف است همان روز نسبت به ارائه مدارک پزشکی به درمانگاه جهت حذف پزشکی اقدام نماید.

   

 • در صورت مفقود شدن و یا بلااستفاده گردیدن کارت دانشجویی جهت کارت المثنی چه باید کرد؟

  ج: با مراجعه به اداره پذیرش دانشگاه و واریز وجه نسبت به صدور کارت اقدام نماید .