عنوان
سمت شخص
4201-2
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:503
عنوان
سمت شخص
4250
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306 
عنوان
سمت شخص
4259-4254
طبقه اول دانشکده عمران - اتاق:104
عنوان
سمت شخص
4250
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306
عنوان
سمت شخص
4185
دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست - اتاق:121
عنوان
سمت شخص
---
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306
عنوان
سمت شخص
4258
طبقه دوم دانشکده عمران - اتاق:204
عنوان
سمت شخص
4207
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:508 
عنوان
سمت شخص
4206
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:503
عنوان
4193
پژوهشکده حمل ونقل - اتاق:115
عنوان
4218
طبقه پنجم دانشکده عمران 
عنوان
سمت شخص
4280
مرکز تحقیقات مهندسی زلزله - اتاق:آبدارخانه 
عنوان
سمت شخص
4256
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:سایت 
عنوان
سمت شخص
4260
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:آزمایشگاه خاک
عنوان
سمت شخص
4260
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:301
عنوان
سمت شخص
4290
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:آزمایشگاه روسازی
عنوان
سمت شخص
4697
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:دفتر آزمایشگاه
عنوان
سمت شخص
4218
مرکز پژوهش حمل‌ونقل - اتاق:112
عنوان
سمت شخص
4218
آزمایشگاه کف قوی- آزمایشگاه میزلرزان - اتاق:1
عنوان
سمت شخص
4271
آزمایشگاه محیط زیست - آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته - اتاق:دفتر آزمایشگاه