لیست اسامی رؤسای دانشکده عمران در سال های گذشته
Counter نام و نام خانوادگی حدود بازه زمانی ریاست
1 آقای دکتر مارکار گریگوریان 1350-1354
2 آقای دکتر مهران لشکری 1354-1356
3  آقای دکتر وکیلی 1356-1358
4  آقای دکترجواد مجتهدی 1358-1358
5 آقای دکتر حسین جلالی 1358-1359
6 آقای دکتر سید هاشم موسوی 1359-1360
7 آقای دکتر سیدوحید خوانساری 1360-1362
8 آقای دکتر محمد علی اسکروچی 1362-1364
9  آقای دکتر علی اکبر گل افشانی 1364-1366
10  آقای دکتر پرویز جهانی 1366-1368
11 آقای دکتر سیدمحمود برقعی 1368-1373
12 آقای دکتر مصطفی توکلی 1373-1376
13 آقای دکترنادر طباطبائی 1376-1380
14 آقای دکتر فیاض رحیم زاده 1380-1384
15 آقای دکتر بهزاد عطایی آشتیانی 1384-1386
16 آقای دکتر یوسف شفاهی 1386-1390
17 آقای دکتر سیدمحسن حائری 1390-1390
18 آقای دکتر حبیب اله نصیری 1391-1396
19 آقای دکتر محسن قائمیان 1400-1396
20 آقای دکتر علی بخشی 1400-تاکنون

Responsive Image

علی بخشی

1400-تاکنون

Responsive Image

محسن قائمیان

1396-1400

Responsive Image

حبیب اله نصیری

1391-1396

Responsive Image

سید محسن حائری

1390-1390

Responsive Image

یوسف شفاهی

1386-1390

Responsive Image

بهزاد عطایی آشتیانی

1384-1386

Responsive Image

فیاض رحیم زاده

1380-1384

Responsive Image

نادر طباطبائی

1376-1380

Responsive Image

مصطفی توکلی

1373-1376

Responsive Image

سید محمود برقعی

1368-1373

Responsive Image

پرویز جهانی

1366-1368

Responsive Image

عل اکبر گل افشانی

1364-1366

Responsive Image

محمدعلی اسکروچی

1362-1364

Responsive Image

وحید خوانساری

1360-1362

Responsive Image

سید هاشم موسوی

1359-1360

Responsive Image

حسین جلالی

1358-1359

Responsive Image

جواد مجتهدی

1358-1359

Responsive Image

وکیلی

1356-1358

Responsive Image

مهران لشکری

1354-1356

Responsive Image

مارکار گریگوریان

1350-1354