دروس پایه

آمار و احتمال مهندسی (فارسی، انگلیسی)
محاسبات عددی (فارسی، انگلیسی) 
طراحی معماری (فارسی، انگلیسی)
گرافیک مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
آشنایی با مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)