دروس مهندسی ژئوتکنیک
 • اجباری

  مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
  آزمایشگاه مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
  مهندسی پی (فارسی، انگلیسی)​ 
  زمین شناسی (فارسی، انگلیسی)

 • انتخابی

  مهندسی ژئوتکنیک کاربردی (فارسی، انگلیسی)
  مبانی گودرداری و سازه های نگهبان (فارسی، انگلیسی)
  مبانی ژئوتکنیک لرزه ای (فارسی، انگلیسی)
  مقدمه ای بر ژئوتکنیک لرزه ای (فارسی، انگلیسی)