گروه مهندسی آب و محیط زیست
 • درباره گروه تخصصی

  برنامه مهندسی آب و محیط زیست شامل دوره ها، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف این رشته است. این برنامه به منظور فراهم آوردن دانش عمیق برای دانشجویان، همراه با زمینه نظری و عملی مورد نیاز آنها برای پیوستن به بازار مهندسی عمران در این زمینه طراحی شده است. این برنامه همچنین متقاضیان علاقه مند را برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا آماده می کند.
 • هیئت علمی

 • برنامه آموزشی

 • دروس

  سمینار (فارسی، انگلیسی)
  تحلیل سیستم های منابع آب 1(فارسی، انگلیسی)
  تحلیل سیستم های منابع آب 2(فارسی، انگلیسی)
  مدیریت و برنامه ریزی منابع آب(فارسی، انگلیسی)
  دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و انتقال حرارت(فارسی، انگلیسی)
  دینامیک سیستم های محیط زیستی(فارسی، انگلیسی)
  مکانیک امواج آب(فارسی، انگلیسی)
  مدلسازی کاربردی جریان آب زمینی(فارسی، انگلیسی)
  آلودگی آب زیرزمینی(فارسی، انگلیسی)
  هیدرودینامیک(فارسی، انگلیسی)
  روشهای عددی در مهندسی آب(فارسی، انگلیسی)
  آلودگی هوا و روشهای کنترل آن(فارسی، انگلیسی)
  آزمایشگاه آنالیز محیطهای آبی(فارسی، انگلیسی)
  مبانی فرایندها در مهندسی محیط زیست(فارسی، انگلیسی)
  هیدرولوژی پیشرفته(فارسی، انگلیسی)
  کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی عمران و آزمایشگاه(فارسی، انگلیسی)
  هیدرودینامیک محیط زیستی(فارسی، انگلیسی)
  طراحی سازه های هیدرولیکی(فارسی، انگلیسی)
  طراحی سیستمهای طبیعی تصفیه فاضلاب(فارسی، انگلیسی)
  آلودگی مواد زائد جامد شهری و کنترل آن(فارسی، انگلیسی)
  تصفیه آب و فاضلاب(فارسی، انگلیسی)
  مدیریت کیفی منابع آب(فارسی، انگلیسی)
  ریاضی پیشرفته(فارسی، انگلیسی)
  هیدرولوژی استوکاستیک(فارسی، انگلیسی)