مهندسی حمل و نقل
 • درباره گروه تخصصی

  برنامه مهندسی حمل و نقل شامل دوره ها ، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف این تخصص است. این برنامه همچنین می تواند زمینه را برای ادامه تحصیل در سطح دکترا فراهم کند.
 • هیئت علمی

 • برنامه آموزشی

  برنامه‌ آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد مهندسی  و برنامه ریزی حمل و نقل:

 • دروس

  اقتصادسنجی ((فارسی,، انگلیسی)
  لجستیک ((فارسی,، انگلیسی)
  تحقیق در عملیات حمل و نقل (فارسی,، انگلیسی)
  مواد آسفالتی پیشرفته (فارسی,، انگلیسی)
  طراحی روسازی راه پیشرفته ((فارسی,، انگلیسی)
  طرح هندسی راه ((فارسی,، انگلیسی)
  تئوری جریان ترافیک ((فارسی,، انگلیسی)
  شبیه سازی کامپیوتری (فارسی, انگلیسی)
  تحلیل تقاضای حمل ونقل ((فارسی,، انگلیسی)
  برنامه ریزی و طراحی فرودگاه ((فارسی, انگلیسی)
  مهندسی و طراحی راه آهن ((فارسی, انگلیسی)
  برنامه ریزی حمل ونقل ((فارسی,، انگلیسی)
  مدیریت و نگهداری راه ها ((فارسی,، انگلیسی)
  ریاضی مهندسی پیشرفته ((فارسی, انگلیسی)
   ارزیابی پروژه های حمل و نقل ((فارسی,، انگلیسی)
  ایمنی در ترافیک (فارسی,، انگلیسی)
  مهندسی ترافیک پیشرفته (فارسی,، انگلیسی)
  ارزیابی سیستم های حمل ونقل (فارسی,، انگلیسی)