گروه مهندسی سازه
  • درباره گروه تخصصی

    برنامه مهندسی سازه شامل دوره ها ، سمینارها و پروژه هایی در شاخه های مختلف مهندسی سازه است. این برنامه همچنین می تواند زمینه را برای ادامه تحصیل در سطح دکترا فراهم کند.
  • هیئت علمی

  • برنامه آموزشی