ساختار سازمانی
دکتر وهب توفیق
معاون دانشجویی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 428

تلفن تماس

66164231

ایمیل

toufigh@sharif.edu
دکتر عمار صفائی
معاون آموزشی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 423

تلفن تماس

66164223

ایمیل

asafaie@sharif.edu
دکتر علی بخشی
رئیس دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 502

تلفن تماس

66164201 - 66164202

ایمیل

bakhshi@sharif.edu
دکتر یوسف شفاهی
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 4۲۶

تلفن تماس

66164246

ایمیل

 shafahi@sharif.edu
دکتر همایون اسمعیل پوراستکانچی
معاون پژوهشی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 506

تلفن تماس

66164212

ایمیل

stkanchi@sharif.edu