ساختار سازمانی
دکتر رضی شیخ الاسلامی
معاون دانشجویی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 428

تلفن تماس

66164236

ایمیل

razi.sheikholeslam
i@sharif.edu
علیرضا معززی مهر طهران
معاون آموزشی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 423

تلفن تماس

66164252

ایمیل

a.moazezi@sharif.edu
دکتر علی بخشی
رئیس دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 502

تلفن تماس

66164201 - 66164202

ایمیل

bakhshi@sharif.edu
دکتر یوسف شفاهی
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 4، اتاق 4۲۶

تلفن تماس

66164246

ایمیل

 shafahi@sharif.edu
دکتر کیارش محتشم دولتشاهی
معاون پژوهشی دانشکده
دانشکده عمران، طبقه 5، اتاق 506

تلفن تماس

66164219

ایمیل

dolatshahi@sharif.edu