مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اقتصادسنجی (فارسی، انگلیسی)
لجستیک (فارسی، انگلیسی)
تحقیق در عملیات حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
مواد آسفالتی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
طراحی روسازی راه پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
طرح هندسی راه (فارسی، انگلیسی)
تئوری جریان ترافیک (فارسی، انگلیسی)
شبیه سازی کامپیوتری (فارسی، انگلیسی)
تحلیل تقاضای حمل ونقل (فارسی، انگلیسی)
برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (فارسی، انگلیسی)
مهندسی و طراحی راه آهن (فارسی، انگلیسی)
برنامه ریزی حمل ونقل (فارسی، انگلیسی)
مدیریت و نگهداری راه ها (فارسی، انگلیسی)
ریاضی مهندسی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
 ارزیابی پروژه های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
مهندسی ترافیک پشرفته(فارسی، انگلیسی)
تحلیل سیستم های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
ایمنی در ترافیک (فارسی، انگلیسی)
ارزیابی سیستم های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)