هیات علمی

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

424

ایمیل

tajrishy@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4185 ,6603-6016 (021)

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

402

ایمیل

mmahmadi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4220 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

413

ایمیل

ardakanian@sharif.edu

تلفن تماس

--

استادیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

514

ایمیل

eskandari@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4275 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

507/1

ایمیل

stkanchi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4212 (021)

دانشیار

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

اتاق

427

ایمیل

alvanchi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4221 (021)

دانشیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

417

ایمیل

arhami@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4240 (021)

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

522

ایمیل

zahra.amini@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4203 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

422

ایمیل

bakhshi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4243(021)

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

402

ایمیل

pak@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4225 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

433

ایمیل

porzahed@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4229 (021)

دانشیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

428

ایمیل

toufigh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4231 (021)

دانشیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

404

ایمیل

fardin@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4226 (021)

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

411

ایمیل

jamali@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4215 (021)

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

407

ایمیل

smhaeri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4230 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

513

ایمیل

khaloo@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4211 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

430

ایمیل

arkhoei@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4277 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

507

ایمیل

danesh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4238 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

415

ایمیل

raie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4238 (021)

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

410

ایمیل

rofooei@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4233 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

426

ایمیل

shafahi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4246 (021)

استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

517

ایمیل

hsadeghi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4208 (021)

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

525

ایمیل

sabouri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4247 (021)

استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

405

ایمیل

mhsadagh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4228 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

423

ایمیل

asafaie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4223(021)

دانشیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

ایمیل

asamimi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-(021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

416

ایمیل

nader@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 ,6616-4239 (021)

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

503

ایمیل

ataie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4236 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

421

ایمیل

ghaemian@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4242 (021)

استادیار

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

اتاق

512

ایمیل

hamed.kashani@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4245 (021)

امیرحسن کرمانشاه

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

ایمیل

kermanshah@sharif.edu

تلفن تماس

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

433

ایمیل

mkermanshah@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 ,6616-4253 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

504

ایمیل

shodja@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4209 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

515

ایمیل

dolatshahi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4219 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

511

ایمیل

mahsuli@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4217 (021)

استاد معین

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

اتاق

517

ایمیل

mortaheb@sharif.edu

تلفن تماس

6601-4255 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

516

ایمیل

mofid@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4214 (021)

استادیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

418

ایمیل

a.moazezi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4210 (021)

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

412

ایمیل

moghadam@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4235 (021)

ساناز مقیم

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

518

ایمیل

moghim@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4216 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

506

ایمیل

smaleki@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4294 (021)

دانشیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

408

ایمیل

nassiri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4248 (021)

همکاران سابق

استادیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

ایمیل

ahmadizadeh@sharif.edu

دوره همکاری

مهر 1388 تا تیر 1394

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

ایمیل

joghatae@sharif.edu

تلفن تماس

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

ایمیل

ghannad@sharif.edu

تلفن تماس

اساتید پیشکسوت

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

415

ایمیل

abrisham@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4238 (021)

استادیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

505

ایمیل

khonsari@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4213 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

432

ایمیل

ashtiani@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 ,6616-4252 (021)

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

507

ایمیل

abrisham@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4234 (021)

مربی

گروه مهندسی سازه

اتاق

409

ایمیل

alizadeh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4232 (021)

دانشیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

414

ایمیل

kazemi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4237 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

428

ایمیل

vaziri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4249 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

ایمیل

vafai@sharif.edu

تلفن تماس

اساتید فقید

علی محمد اسکروچی

دانشیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

سالهای فعالیت

1364-75

سیدمحمود برقعی

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

سالهای فعالیت

1362-91

مصطفی توکلی

دانشیار

گروه مهندسی سازه

سالهای فعالیت

1364-76

علی‌اکبر گل‌افشانی

دانشیار

گروه مهندسی سازه و زلزله

سالهای فعالیت

1362-95

اساتید بازنشسته

دکتر مارکار گریگوریان

دانشیار - سرپرست دانشکده مهندسی سازه، اولین رئیس و یکی از بنیان‌گذاران دانشکده مهندسی سازه (عمران فعلی)

دکتر بیژن اعلامی

دانشیار، یکی از بنیان‌گذاران دانشکده مهندسی سازه (عمران فعلی)

دکتر غلامرضا انصاری

دکتر سیروس امیدواران

دانشیار

دکتر محمد امین

دانشیار

دکتر مصطفی طوسی

دانشیار

سیامک پارسانژاد

استادیار

دکتر همایون صنیعی

استادیار

دکتر مهران لشگری

استادیار

دکتر مهرداد مهرآئین

استادیار

دکتر نظام الدین مرعشی

استادیار

دکتر سعید یغمائی

استادیار

دکتر باریس پطروسیان

مربی

دکتر پرویز جهانی

استادیار

دکتر سیروس فخریاسری

مهندس کامبیز پایوار (متوفی)

دکتر فرهاد تبدّر (متوفی)

دکتر جلال الدین وکیلی

دکتر سوسن مجتهدی

دکتر فاطمه حاج ­سیدجوادی (متوفی)

دکتر منوچهر رازنهان

دکتر جعفر امینی

دکتر ابراهیم طسوجی

دکتر سعید بلورچی

دکتر فرخ راجی

دکتر تورج ناصری

دکتر حبیب اله اکبر (متوفی)

دکتر جواد مجتهدی (متوفی)

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian