هیئت علمی

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

424

ایمیل

tajrishy@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4185 ,6603-6016

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

402

ایمیل

mmahmadi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4220 (021)

استادیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

418

ایمیل

ahmadizadeh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4241 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

413

ایمیل

ardakanian@sharif.edu

تلفن تماس

-

استادیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

514

ایمیل

eskandari@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4275 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

507/1

ایمیل

stkanchi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4212 (021)

دانشیار

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

اتاق

427

ایمیل

alvanchi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4221 (021)

دانشیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

417

ایمیل

arhami@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4240

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

522

ایمیل

zahra.amini@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4203

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

422

ایمیل

bakhshi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4243(021)

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

402

ایمیل

pak@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4225 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

433

ایمیل

porzahed@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4229 (021)

دانشیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

428

ایمیل

toufigh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4231 (021)

دانشیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

404

ایمیل

fardin@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4226 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

518

ایمیل

joghatae@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4216 (021)

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

411

ایمیل

jamali@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4215

استاد

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

407

ایمیل

smhaeri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4230 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

513

ایمیل

khaloo@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4211 (021)

استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

509

ایمیل

khosravi@sharif.edu

تلفن تماس

-

استادیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

505

ایمیل

khonsari@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4213 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

430

ایمیل

arkhoei@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4277 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

418

ایمیل

danesh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4241

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

432

ایمیل

ashtiani@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 ,6616-4252 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

415

ایمیل

raie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4203

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

410

ایمیل

rofooei@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4233 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

426

ایمیل

shafahi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4246 (021)

استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

517

ایمیل

hsadeghi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4208 (021)

محمد رضا صبوری

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

525

ایمیل

sabouri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4247 (021)

استادیار

گروه مهندسی ژئوتکنیک

اتاق

405

ایمیل

mhsadagh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4228 (021)

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

409

ایمیل

asafaie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4232

دانشیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

431

ایمیل

asamimi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4251 ,6616-4181 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

416

ایمیل

nader@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 ,6616-4239 (021)

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

503

ایمیل

ataie@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4236

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

421

ایمیل

ghaemian@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4242 ,02 ,6616-4201 (021)

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

512

ایمیل

ghannad@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4210 (021)

دانشیار

گروه مهندسی سازه

اتاق

414

ایمیل

kazemi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4237 (021)

امیرحسن کرمانشاه

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

۴۳۳

ایمیل

kermanshah@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4253 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

433

ایمیل

mkermanshah@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4181 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

504

ایمیل

shodja@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4209 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

515

ایمیل

dolatshahi@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4219 (021)

دانشیار

گروه مهندسی زلزله

اتاق

511

ایمیل

mahsuli@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4217 (021)

استاد معین

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

اتاق

517

ایمیل

mortaheb@sharif.edu

تلفن تماس

6601-4255 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

516

ایمیل

mofid@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4214 (021)

استادیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

517

ایمیل

arash@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4255 (021)

استاد

گروه مهندسی زلزله

اتاق

412

ایمیل

moghadam@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4235 (021)

ساناز مقیم

استادیار

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

518

ایمیل

moghim@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4216

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

506

ایمیل

smaleki@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4294 (021)

دانشیار

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

408

ایمیل

nassiri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4248 (021)

اساتید بازنشسته

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

415

ایمیل

abrisham@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4238

استاد

گروه مهندسی آب و محیط زیست

اتاق

507

ایمیل

shamsaei@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4234 (021)

مربی

گروه مهندسی سازه

اتاق

409

ایمیل

alizadeh@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4232 (021)

استاد

گروه مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

اتاق

428

ایمیل

vaziri@sharif.edu

تلفن تماس

6616-4249 (021)

استاد

گروه مهندسی سازه

اتاق

-

ایمیل

vafai@sharif.edu

تلفن تماس

-

اساتید فقید

علی محمد اسکروچی

دانشیارگروه آموزشی

ژئوتکنیک

سال های فعالیت

1364-75

سیدمحمود برقعی

استادگروه آموزشی

آب و محیط زیست

سال های فعالیت

1362-91

مصطفی توکلی

دانشیارگروه آموزشی

سازه

سال های فعالیت

1364-76

علی‌اکبر گل‌افشانی

دانشیارگروه آموزشی

سازه و زلزله

سال های فعالیت

1362-95
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian