فرم‌ها و آیین‌ نامه‌های تحصیلات تکمیلی

گروه بندی شده بر اساس مقطع تحصیلی

جدول حدنصاب نمرات زبان پذیرش و امتحان جامع برای ورودی های دکتری سال 1395 به بعد

فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد

فرم ثبت نام با تأخیر دکترا

فرم حذف (W)

فرم درخواست دانشجو از مدیریت تحصیلات تکمیلی همراه با کارنامه (دو رو)

فرم صورت جلسه ارائه گزارش پیشرفت (سالانه) رساله های دانشجویان دکتری (دو رو)

فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکترای استعداد درخشان

فرم پرداخت هزینه جهت رساله دانشجویان دکترا (بورسیه)

فرم درخواست مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکترا

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد (Proposal)

فرم جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا (کاغذ A5)

فرم درخواست پیش دفاع دانشجویان دکترا

فرم جلسه پیش دفاع از رساله دکترا (کاغذ A5)

فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دکترا (دو رو)

فرآیند صدور مجوز دفاع از رساله دکتری

فرم جلسه دفاع از رساله دکترا (کاغذ A5)

فرم جلسه ارائه سمینار دکترا (کاغذ A5)

فرم های فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

فرم درخواست شرکت در همایش ها بدون ارائه مقاله (دانشجویان دکترا) (دو رو)

فرم درخواست شرکت در همایش ها و مجامع علمی بین المللی خارج از کشور (دو رو)

فرم گزارش سفر، مربوط به شرکت در همایشها و مجامع بین المللی خارج از کشور

فرم های مربوط به فراغت از تحصیل و تسویه حساب دکترا (صفحات 1 و 2 – 3 و 4) (دو رو)

صورتجلسه برگزاری سمینار رساله دانشجویان دکترا

فرم بورسیه دانشجویان دکترا

فرم ثبت نام TA0

دستورالعمل تهیه پایان نامه

فرمت تهیه پیشنهاد پژوهشی رساله دکترا (PDF)

فرمت تهیه پیشنهاد پژوهشی رساله دکترا (Word)

اظهارنامه (اصالت متن و محتوای رساله دکتری) (تایپ شود)

تصویب نامه(اصالت متن و محتوای رساله دکتری) (تایپ شود)

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian