دروس کارشناسی ارشد

گروه بندی شده بر اساس گرایش

سمینار (فارسی، انگلیسی)
تحلیل سیستم های منابع آب 1(فارسی، انگلیسی)
تحلیل سیستم های منابع آب 2(فارسی، انگلیسی)
مدیریت و برنامه ریزی منابع آب(فارسی، انگلیسی)
دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و انتقال حرارت(فارسی، انگلیسی)
دینامیک سیستم های محیط زیستی(فارسی، انگلیسی)
مکانیک امواج آب(فارسی، انگلیسی)
مدلسازی کاربردی جریان آب زمینی(فارسی، انگلیسی)
آلودگی آب زیرزمینی(فارسی، انگلیسی)
هیدرودینامیک(فارسی، انگلیسی)
روشهای عددی در مهندسی آب(فارسی، انگلیسی)
آلودگی هوا و روشهای کنترل آن(فارسی، انگلیسی)
آزمایشگاه آنالیز محیطهای آبی(فارسی، انگلیسی)
مبانی فرایندها در مهندسی محیط زیست(فارسی، انگلیسی)
هیدرولوژی پیشرفته(فارسی، انگلیسی)
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی عمران و آزمایشگاه(فارسی، انگلیسی)
هیدرودینامیک محیط زیستی(فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های هیدرولیکی(فارسی، انگلیسی)
طراحی سیستمهای طبیعی تصفیه فاضلاب(فارسی، انگلیسی)
آلودگی مواد زائد جامد شهری و کنترل آن(فارسی، انگلیسی)
تصفیه آب و فاضلاب(فارسی، انگلیسی)
مدیریت کیفی منابع آب(فارسی، انگلیسی)
ریاضی پیشرفته(فارسی، انگلیسی)
هیدرولوژی استوکاستیک(فارسی، انگلیسی)

ژئوتکنیک لرزه‌ای (فارسی، انگلیسی)
سدهای خاکی و پروژه (فارسی، انگلیسی)
بهسازی زمین (فارسی، انگلیسی)
دینامیک خاک (فارسی، انگلیسی)
روش های عددی پیشرفته در ژئومکانیک (فارسی، انگلیسی)
روش های عددی در مهندسی ژئوتکنیک (فارسی، انگلیسی)
زمین شناسی مهندسی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
ژئوتکنیک زیست محیطی (فارسی، انگلیسی)
کاوش های صحرایی در مهندسی ژئوتکنیک (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک پیشرفته 1 (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک پیشرفته 2 (فارسی، انگلیسی)
مکانیک خاک های غیراشباع (فارسی، انگلیسی)
مکانیک سنگ (فارسی، انگلیسی)
مهندسی پی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
مهندسی تونل (فارسی، انگلیسی)

اقتصادسنجی (فارسی، انگلیسی)
لجستیک (فارسی، انگلیسی)
تحقیق در عملیات حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
مواد آسفالتی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
طراحی روسازی راه پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
طرح هندسی راه (فارسی، انگلیسی)
تئوری جریان ترافیک (فارسی، انگلیسی)
شبیه سازی کامپیوتری (فارسی، انگلیسی)
تحلیل تقاضای حمل ونقل (فارسی، انگلیسی)
برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (فارسی، انگلیسی)
مهندسی و طراحی راه آهن (فارسی، انگلیسی)
برنامه ریزی حمل ونقل (فارسی، انگلیسی)
مدیریت و نگهداری راه ها (فارسی، انگلیسی)
ریاضی مهندسی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
 ارزیابی پروژه های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
مهندسی ترافیک پشرفته(فارسی، انگلیسی)
تحلیل سیستم های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)
ایمنی در ترافیک (فارسی، انگلیسی)
ارزیابی سیستم های حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)

سیلابس دروس با مرجع

ارتعاشات سازه ها (فارسی، انگلیسی)
اصول طراحی لرزه ای (فارسی، انگلیسی)
الاستیسیته (فارسی، انگلیسی)
تحلیل غیر خطی سازه ها (فارسی، انگلیسی)
ترمیم و بهسازی سازه ها (فارسی، انگلیسی)
ترمیم و بهسازی سازه ها (فارسی، انگلیسی)
تئوری پلاستیسیته (فارسی، انگلیسی)
رفتار شکل پذیر سازه های فولادی (فارسی، انگلیسی)
ریاضی مهندسی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
سمینار سازه و زلزله (فارسی، انگلیسی)
طراحی و تحلیل با مواد کامپوزیت الیافی (فارسی، انگلیسی)
عناصر محدود (فارسی، انگلیسی)
قابلیت اعتماد سازه و مدلسازی احتمالاتی (فارسی، انگلیسی)
کنترل سازه ها (فارسی، انگلیسی)
مدلسازی غیرخطی سازه و مواد (فارسی، انگلیسی)
مکانیک شکست (فارسی، انگلیسی)
مهندسی زلزله پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
اجزای محدود 2 (انگلیسی)
ریسک و تاب آوری زیرساخت ها (فارسی، انگلیسی)

سیلابس دروس بدون مرجع

ارتعاشات تصادفی (فارسی، انگلیسی)
آنالیز و طرح سدهای بتنی (فارسی، انگلیسی)
پل فولادی (فارسی، انگلیسی)
تحلیل و طراحی ساختمان‌های بلند (فارسی، انگلیسی)
تکنولوژی عالی بتن (فارسی، انگلیسی)
سازه های بتنی پیش تنیده (فارسی، انگلیسی)
سازه های بتنی پیشرفته (فارسی، انگلیسی)
طراحی فولاد با روش LRFD (فارسی، انگلیسی)
مکانیک محیط پیوسته (فارسی، انگلیسی)
میکرومکانیک خرابی در جامدات (فارسی، انگلیسی)
ورق و پوسته (فارسی، انگلیسی)
قابلیت اعتماد و ریسک (فارسیانگلیسی)
ترمیم و بهسازی سازه ها به وسیله الیاف پلیمری (فارسیانگلیسی)

سرفصل دروس مهندسی و مدیریت ساخت (فارسی، انگلیسی)

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian