دفتر آموزش

شرح وظایف و اطلاعات تماس

این دفتر در طبقه سوم دانشکده مهندسی عمران اتاق شماره 306 واقع گردیده است. سرکار خانم شوشتری و سرکار خانم مهرابی مسئولین این دفتر بوده و زیر نظر معاون آموزشی فعالیت می نمایند. اهم وظایف این دفتر عبارتند از: 

 • کمک در برنامه‌ریزی و تنظیم دروس و امتحانات و کلاسها و هماهنگی مسائل مربوطه با اداره آموزش و پیگیری‌های لازم با بخش‌های ذیربط
 • اعلام به موقع اطلاعیه‌های مروبط به مسائل آموزشی در دانشکده
 • انجام امور محوله مربوط به ثبت‌نام‌ها و اعمال کنترل‌های لازم طبق ضوابط اعلام شده
 • تهیه کلیه فرم‌های آموزشی و توزیع آنها به دانشجویان حسب نیاز و بررسی و کنترل فرم‌های تکمیل شده و تطبیق آنها با ضوابط قبل از ارسال به ادارات آموزش
 • تهیه و توزیع فرم احراز شرایط فراغت از تحصیل، بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلی از نظر قبولی در دروس عمومی، پایه ….. و انطباق دقیق آنها با ضوابط فراغت از تحصیل قبل از ارسال به آموزش
 • ایجاد بایگانی سوابق تحصیلی و نگهداری یک نسخه از مدارک ارسال شده به آموزش جهت سوابق امروانتظام بخشیدن به بایگانی آنها در دانشکده
 • رعایت کلیه مسائل ایمنی و محرمانه در مدارک آموزشی و تحصیلی و نحوه ارسال آنها
 • تهیه و تنظیم و تحویل اطلاعات و آمار مورد نیاز معاون آموزشی دانشکده یا اداره آموزش
 • رسیدگی به اشکالات و راهنمائی دانشجویان در مسائل آموزشی براساس ضوابط و خط‌مشی‌های تعیین شده
 • کمک در برگزاری امتحانات
 • بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و اعلام آن به دانشجویان ذیربط طبق ضوابط و با هماهنگی‌های لازم با اداره آموزش
 • تهیه و توزیع فرم‌های مربوط به حق‌التدریس

تلفن تماس

66164250

دورنگار

66016504

ایمیل

civilamoozesh@sharif.ir